Protecting Hawaii’s Kūpuna Since 1997

If you think you've been scammed, CALL NOW! Oahu: 808-586-7281, Toll Free: 1-800-296-9422

Computer Basics for Kupuna

長 者 電腦基礎知識  第1期

長 者 電腦基礎知識 第1期

與親人見面或交談 無論遠近 保持社交聯繫 隨時獲得最新消息和 新聞警報 查找有用資源 回答常見問題 保存重要文件 保護個人信息 避免網絡詐騙
Read more
September 22, 2023

长者电脑基础知识  第1期

长者电脑基础知识 第1期

与亲人见面 / 交谈, 无论远近 保持社交联系 随时获得最新消息和 新闻警报 查找有用资源 回答常见问题 保存重要文件 保护个人信息 避免网络诈骗
Read more
September 22, 2023

Kiến Thức Cơ Bản về Máy Tính cho Người Cao Tuổi. Ấn Bản Một

Kiến Thức Cơ Bản về Máy Tính cho Người Cao Tuổi. Ấn Bản Một

Gặp Gỡ/Trò Chuyện với Người Thân Gần Xa Giữ Kết Nối Xã Hội Cập Nhật Thông Tin, Nhận Thông Báo Tin Tức Tìm Kiếm Các Tài Nguyên Hữu Ích Trả Lời Các Câu Hỏi Thường Gặp Lưu Trữ Tài Liệu Quan Trọng Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Tránh Các Trò Lừa Đảo Trực Tuyến
Read more
August 2, 2023

시니어 (쿠푸나, Kupuna)를 위한 컴퓨터 기초   제1호

시니어 (쿠푸나, Kupuna)를 위한 컴퓨터 기초 제1호

가깝거나 멀리 있는 사랑하는 사람과 만나기/ 대화하기 사회적 연결 유지 최신 정보, 뉴스 알림 받기 유용한 정보 찾기 자주 묻는 질문에 대한 답변 중요 문서 저장 개인 정보 보호 온라인 사기 피해 방지
Read more
August 2, 2023

Receive News, Alerts & Updates via Email